Πρόταση πανελλαδικής επιτροπής αγώνα

Η πρόταση της πανελλαδικής επιτροπής αγώνα είναι απλή, αποτελεσματική και υλοποιήσιμη , κινείται στο ίδιο σκεπτικό
του πορίσματος που συνέταξε η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής το 1993 και είναι
αντίστοιχη της ομοίας προτάσεως νόμου που είχε συντάξει η Ν.Δ και καταθέσει στην
Βουλή των Ελλήνων το 2002 ο ΣΥΡΙΖΑ το 2007.Συγκεκριμένα προτείνουμε την τροποποίηση
του άρθρου πρώτου του ν. 191011944 ως εξής

 1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική
  μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους
  ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα
  και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν
  σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
  και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν
  τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (250)
  έτος της ηλικίας τους . Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία
  τέκνα που κατά την εφαρμογή του παρόντος έχουν τρία τέκνα άνω των 23 ετών.
  Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
  επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
 2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο , ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων
  του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών , θεωρείται πολύτεκνος , εφόσον έχει
  δύο τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα
  ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα , τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει
  το εικοστό τρίτο (230) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
  σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
  ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (250) έτος της ηλικίας τους.
 3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου
  σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως , αυτός θεωρείται πολύτεκνος
  , εφ’ όσον έχει δύο τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης
  παραγράφου.
 4. Οι γονείς που απέκτησαν την πολύτεκνη ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος
  , τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από
  την πολύτεκνη ιδιότητα , τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των
  δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολύτεκνη ιδιότητα έστω και του
  ενός γονέα.