Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑΣ

Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων

(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)115 22  Μακρυνίτσης 9,  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –  ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 6909065204 – 6932737727 –   e-mail:pespo3t@yahoo.gr

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου  2021 ΠΡΟΣ: τους Συλλόγους μέλη στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ)


Θέμα: Ενημέρωση για τις δράσεις της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ)  

Αξιότιμοι κυρίες, κύριοι, Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ), η πρώτη ιδρυθείσα Ομοσπονδία, στην οποία συμμετέχουν περίπου 40 Σύλλογοι Τριτέκνων ανά την Ελλάδα. Σας ενημερώνουμε για τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας.

Ιδιότητα τρίτεκνου

Με τον νόμο 3454/2006 τρίτεκνη οικογένεια είναι η οικογένεια με τρία ζώντα τέκνα και οι προϋποθέσεις ήταν: α) γονική μέριμνα και επιμέλεια των γονέων επί τριών τέκνων, τα οποία, β) να είναι άγαμα και, γ) να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους (το πρώτο παιδί), ή να φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκ-πληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς όμως στην περίπτωση αυτή να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες πετύχαμε για τις προσλήψεις με το ΑΣΕΠ να ψηφισθεί και να ισχύει ο νόμος  4590/2019 όπου ισχύει: α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους (το τρίτο παιδί). Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Προσλήψεις τριτέκνων μέσω ΑΣΕΠ

Για το έτος 2021 ισχύει ο προηγούμενος νόμος του ΑΣΕΠ στον οποίο οι τρίτεκνοι έχουν ποσοστό 10%. Για το έτος 2021 ισχύει ο προηγούμενος νόμος του ΑΣΕΠ στον οποίο οι τρίτεκνοι έχουν ποσοστό 10%. Εξαιρείται το Υπουργείο Παιδείας από αυτό, το οποίο διατηρεί δικό του σύστημα προσλήψεων. Από 1.1.2022 θα ισχύσει ο νέος νόμος του ΑΣΕΠ στον οποίο προβλέπεται ότι οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν ΠΡΩΤΑ στον γραπτό διαγωνισμό, και εφόσον είναι επιτυχόντες, στη συνέχεια θα μπουν στην διαδικασία της μοριοδότησης τόσο των τυπικών προσόντων, όσο και του ποσοστού. Οι τρίτεκνοι από 1.1.2022 έχουμε 12% ποσοστό στις προκηρύξεις. Εξαιρείται το Υπουργείο Παιδείας από αυτό, το οποίο διατηρεί δικό του σύστημα προσλήψεων.

Προσλήψεις με τον νόμο 2643/98 για τις προστατευόμενες κατηγορίες

Το 2011 ενταχθήκαμε οι τρίτεκνοι στον νόμο για τις προσλήψεις στις ειδικές κατηγορίες με τον νόμο 2643/98. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αιτηθεί κάποιος σε προκήρυξη, είναι ότι πρέπει να είναι εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ. Από τότε βγήκε μόνο μία προκήρυξη το 2014. Πετύχαμε ύστερα από ενέργειες που είχαν γίνει από πέρυσι, τόσο προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, όσο και προς τον Υπουργό Εργασίας, Τελικά να εγκριθούν 1.700 προλήψεις ειδικών κατηγοριών, που θα περιλαμβάνει και τους τρίτεκνους. Αναμένεται για να βγει η προκήρυξη περίπου Απρίλιο 2021. Ψηφίστηκε η κατάργηση του νόμου 2643/98, αυτή θα είναι η τελευταία προκήρυξη που θα βγει.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας

Με τον νόμο Γαβρόγλου από το 2019, οι εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται μόνο με 3 μόρια ανά παιδί. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με 10-12 χρόνια προϋπηρεσίας, και σε δυσπρόσιτα σχολεία, έμειναν την σχολική χρονιά 2020 -2021 άνεργοι. Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ) πραγματοποίησε δύο Τηλεδιασκέψεις με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά τα θέματα δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί. Εντείνουμε τις προσπάθειες μας με κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης.

Προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ στο Υπουργείο Άμυνας

Ύστερα από  συντονισμένες προσπάθειες (3 γραπτά υπομνήματα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και 2 τηλεφωνικές επικοινωνίες) της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ), έχουμε θετικές εξελίξεις: Δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, ότι θα υπάρξει αμέσως διόρθωση, και θα προστεθούν και οι Τρίτεκνοι, ως ειδική κατηγορία με μοριοδότηση.

Στρατιωτική θητεία τριτέκνων

Εξισώνεται η διάρκεια της πλήρους θητείας των στρατευσίμων του Στρατού Ξηράς με αυτήν των στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορίασε 12 μήνες για όλους. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τον Μάιο και δεν αφορούν όσους ήδη υπηρετούν τη θητεία τους. Δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, ότι θα  συνεχίσει ότι ίσχυε για τα παιδιά τριτέκνων – πολυτέκνων. Συγκεκριμένα  – όλα τα αγόρια της Τρίτεκνης οικογένειας υπηρετούν κατά 1 μήνα λιγότερο την στρατιωτική τους θητεία.

Τηλεδιασκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΤ με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Τριτέκνων

Απεφασίσθη να πραγματοποιηθούν Τηλεδιασκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΤ με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Τριτέκνων, για ενημέρωση, και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Οι Τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή απόγευμα και ώρα 18.00 μέσω λινκ που θα αποστέλλεται στους Συλλόγους.
  • Την Κυριακή 21/2/2021 και ώρα 18.00 θα γίνει Τηλεδιάσκεψη της ΠΟΤ με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Μακεδονίας. Θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.
  • Την Κυριακή 28/2/2021 και ώρα 18.00 θα γίνει Τηλεδιάσκεψη της ΠΟΤ με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος. Θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.
  • Την Κυριακή 7/3/2021 και ώρα 18.00 θα γίνει Τηλεδιάσκεψη της ΠΟΤ με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Πελοποννήσου. Θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.
  • Την Κυριακή 14/3/2021 και ώρα 18.00 θα γίνει Τηλεδιάσκεψη της ΠΟΤ με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, και Ιονίων Νήσων. Θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.
  • Την Κυριακή 21/3/2021 και ώρα 18.00 θα γίνει Τηλεδιάσκεψη της ΠΟΤ με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Αττικής και νήσων Αιγαίου. Θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.
Στις τηλεδιασκέψεις μπορούν να συμμετέχουν όσα μέλη το επιθυμούν από κάθε Σύλλογο.

Εκλογο – Απολογιστική Συνέλευση της ΠΟΤ – Αρχαιρεσίες

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση μετακίνησης από Νομό σε Νομό. Μετά την λήξη των μέτρων λόγω covid 19, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Απάντηση

Related Post

Εκλογές ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίουΕκλογές ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίου

Την Κυριακή 22/1/2017 και ώρα 10:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα θα διεξαχθεί η διαδικασία ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου μας. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα να

Ανακοινώσεις